τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιστημονικής ανταλλαγής με το φορέα LVR

Ίδρυμα “Άγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης με θέμα: “Αυτόνομη Διαβίωση- Βελτίωση συνθηκών ζωής για τα άτομα με αναπηρία” 
 
( Οι δράσεις και το παραγόμενο προϊόν του Προγράμματος θα αναρτηθούν μετά τις δια ζώσης συναντήσεις των συμμετεχόντων)