Γενικές προδιαγραφές επιστημονικών άρθρων για υποβολή στο Επιστημονικό Βήμα του Ειδικού Παιδαγωγού

 1. Γραμματοσειρά: Times New Roman, διάστιχο μονό.
 2. Διαμόρφωση σελίδας: Μέγεθος χαρτιού (Α4) με διαστάσεις 21 εκ. x 29,7 εκ. Τα περιθώρια στη δεξιά και αριστερή πλευρά της σελίδας να είναι 3,17 εκ., στην κορυφή της σελίδας 2,54 εκ. και στο κάτω μέρος 2,54 εκ. Απόσταση κεφαλίδας, από επάνω 1,25 εκ. και απόσταση υποσέλιδου, από κάτω 1,25 εκ.
 3. Τίτλος του άρθρου: Συνιστάται στους συγγραφείς η αποφυγή μακροσκελών τίτλων. Ενδεικτικά, η έκταση να κυμαίνεται από 15 έως 25 λέξεις (γραμματοσειρά μεγέθους 13, πεζά γράμματα).
 4. Ακολουθεί το ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων και το email επικοινωνίας κάτω από το/τα όνομα/τα του/των συγγραφέα/ων. (γραμματοσειρά μεγέθους 12). ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία των συγγραφέων δεν αναγράφονται στο κείμενο του άρθρου, αλλά στο κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο οποίο θα επισυναφθεί το πρός κρίση άρθρο.
 5. Περίληψη του κειμένου έως 200 λέξεις (γραμματοσειρά μεγέθους 12).
 6. Λέξεις-κλειδιά: Έως 5. (γραμματοσειρά μεγέθους 12).
 7. Κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12). Το κείμενο πρέπει να είναι χωρισμένο  σε ενότητες (π.χ. Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση). Χρήση bold χαρακτήρων για να δηλωθούν οι τίτλοι των ενοτήτων και πλάγιων (Italic “I ”) για τους τίτλους των υποενοτήτων.
 8. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία και τους πίνακες).
 9. Λίστα «Βιβλιογραφικές αναφορές» (στο τέλος του κειμένου). Ακολουθείται το πρότυπο APA. Ανατρέξτε στο σχετικό οδηγό που είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο: http://library.cut.ac.cy/etds/pdf/apa.pdf
 10. Για τις εντός κειμένου αναφορές, ανατρέξτε στον ανωτέρω οδηγό.
 11. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν πρέπει να υπάρχει στοιχείο ή εξωτερικός σύνδεσμος που να παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στον/στους συγγραφέα/είς. Πριν την υποβολή του άρθρου ο/οι συγγραφέας/είς πρέπει να βεβαιωθούν ότι στο άρθρο δεν περιέχονται τα στοιχεία τους. Στις ιδιότητες (properties) του αρχείου να καταργήσουν τα στοιχεία εκείνα που παραπέμπουν στο συντάκτη του κειμένου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή διαδικασία της «τυφλής κρίσης».
 12. Τα πρός κρίση άρθρα αποστέλλονται αποκλειστικά ως επισυναπτόμενα αρχεία τύπου .doc ή .docx (επεξεργαστής κειμένου MS Word) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: unionpeep@gmail.com

Τα κείμενα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο (περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων). 
Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό μόνο εφόσον εγκριθούν από τους κριτές και ο/η κάθε συγγραφέας έχει τακτοποιήσει την συνδρομή του/της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για την Επιστημονική Επιτροπή

Μπακιρτζής Κωνσταντίνος Μ.Phil. M.Ed. 
Τηλ. επικοινωνίας:6977724933