Κύριοι σκοποί της Π.Ε.Ε.Π. είναι:

  • Να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς της, τα οποία προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Να μάχεται για την σωστή εφαρμογή των νόμων και διατάξεων που αφορούν την Ειδική Αγωγή.
  • Να προωθεί την σχολική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Να ασκεί κριτική και να ‘χαράζει’ εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική με παρεμβάσεις και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το κοινό πάνω σε θέματα αναπηρίας-ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όσο και στην δια βίου εκπαίδευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.